Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

Amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 14 listopada 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą załączonego wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 14 listopada 2018 r.
  1. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 14 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

*Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (https://fulbright.edu.pl/specialist/ ) oraz na stronie World Learning. Wniosek jest dostępny na stronie oraz pod linkiem.