Kandydaci na studia na Politechnice Opolskiej są przyjmowani zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 12 pażdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywaia przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Obywatele państw członkowskich UE rekrutowani są:

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Lub

         2. Na zasadach określonych w art. 43 ust.3 i 4 Prawa o Szkolnictwie Wyższym  (czyli z  pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich)

Możliwość wyboru przysługuje wyłącznie w przypadku jeżeli kandydat nie posiada podwójnego obywatelstwa (np. Czechy-Polska). Kandydat posiadający  podwójne obywatelstwo (w tym polskie) zobowiązany jest aplikować na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 1. W pierwszym przypadku kandydat podejmuje studia bez odpłatności i zobowiązuje się złożyć wszystkie wymagane dokumenty w określonym terminie. Przysługuje mu prawo do ubiegania się o tzw. stypendia motywacyjne (tj. stypendia dla najlepszych studentów, za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe). Nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.
 2. W drugim przypadku kandydat podejmuje studia na zasadach odpłatności, ale jego średnia ocen nie będzie uwzględniona podczas rekrutacji, a termin składania dokumentów może zostać przedłużony. Nie przysługuje wtedy prawo do żadnego rodzaju stypendium.

W obu przypadkach, aby uzyskać formalne uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe I stopnia w Politechnice Opolskiej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniona ankieta-podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Opolskiej
 • oryginał świadectwa dojrzałości z wykazem ocen oraz jego kserokopia
 • oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości z wykazem ocen na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo
 • oryginał zaświadczenia o legalizacji świadectwa dojrzałości z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania dyplomu lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „ świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa”

lub

 • Apostille świadectwa dojrzałości (dla krajów-uczestników Konwencji Haskiej)
 • obustronna kserokopia dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub notariusza) wraz z oryginałem dowodu do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie, na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne na specjalnym formularzu umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (lub wydanym przez DWM),
 • trzy jednakowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dla kandydatów na studia II stopnia dodatkowo:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z dodatkiem oraz ich kserokopia,
 • oryginał tłumaczenia dyplomuukończenia studiów I stopnia wraz z dodatkiem na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane dyplom,
 • oryginał zaświadczenia o legalizacji dyplomu ukończenia studiów I stopnia z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania dyplomu lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego dyplom, działającej na terenie Polski.

lub

 • Apostille dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dla krajów-uczestników Konwencji Haskiej)

Kandydaci aplikujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich zobowiązani są do składania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Rekrutację prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej:

mgr Yana Polska | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Tel.: +48 77 449 85 15

mgr Eugenia Zolotar e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Tel.: +48 77 449 85 15