English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

OBOWIĄZUJĄCE OD 15 MARCA 2023

Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję Europejską, zgodnie z zapisami regulaminu wyjazdów nauczycieli, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje programu należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów 1-12 i 14

180

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

160

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

 

  

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY:

Nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu) 

 

GREEN TRAVEL:

Nauczyciel akademicki realizujący mobilność, może wnioskować o przyznanie zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży ekologicznym środkiem transportu (tzw. green travel), jeżeli spełnia poniższe kryteria:

 • odległość od siedziby uczelni macierzystej mieści się w przedziale 100-3999 km,
 • większa część podróży (co najmniej 51% w dwie strony) odbywa się ekologicznymi, (niskoemisyjnymi, zrównoważonymi) środkami transportu,
 • zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej podróż odbywana z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tylko w jedną stronę – nie może być traktowana jako green travel

 

Środki transportu UZNAWANE za GREEN TRAVEL

Środki transportu NIE UZNAWANE za GREEN TRAVEL

·         autobus,

·         pociąg,

·         carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów)

·         samolot,

·         statek,

·         łódź,

·         prom,

·         samochód (jednoosobowo)

·         motocykl

 

Green travel NIE JEST opcją przyznawaną uczestnikowi mobilności automatycznie.

 

Pracownik wnioskuje do instytucji wysyłającej o przyznanie kwoty/zwiększonej stawki z tytułu green travel przed mobilnością:

 • deklarując opcję realizacji podróży na zasadzie green travel w dokumencie Zgłoszenie na wyjazd nauczyciela akademickiego STA lub STT
 • dostarczając do DWM na etapie rozliczania mobilności dokumenty potwierdzające, że większa część podróży (w dwie strony) odbyła się ww. ekologicznymi środkami transportu (bilety za przejazd lub w przypadku podróży samochodem – oświadczenie zawierające w treści informację o datach i godzinach wyjazdu i przyjazdu z siedziby PO do siedziby instytucji przyjmującej i powrotu z siedziby instytucji przyjmującej do siedziby PO oraz imiona i nazwiska współpasażerów).

 

KOSZTY PODÓŻY:

Odległość (w jedną stronę)

Kwota (na podróż w dwie strony)

Green travel (na podróż w dwie strony)

od 10 do 99 km:

23 € na uczestnika

 

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

210 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km

275 € na uczestnika

320 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km

360 € na uczestnika

410 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km

530 € na uczestnika

610 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km

820 € na uczestnika

 

8 000 km lub więcej

1500 € na uczestnika

 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI MOBILNOŚCI PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE WYJAZDÓW

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich
 2. Wzór zgłoszenia na wyjazd nauczyciela w ramach Erasmus+
 3. Wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching
 4. Formularz z numerem konta bankowego
 5. Wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT)

 

DOCUMENTS - ENGLISH VERSION: 

 1. Application form
 2. Mobility agreement
 3. Bank account form 

 

Powyższe pliki odnoszą się do Zarządzenia nr 28/2023 Rektora Politechniki Opolskiej, z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Opolskiej, w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1 Mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi.

 

PREZENTACJA O UCZELNI DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH 

Presentation about Opole University of Technology

 

ORGANIZOWANE SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE:

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna jest na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database

 

Oficjalny wykaz instytucji UE i innych organów UE, w których NIE MOŻNA odbywać mobilności typu STT zamieszczony jest na stronie: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en  

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej