English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną, komplet wypełnionych dokumentów aplikacyjnych:

Application Form

1 kopia

  • w zależności od wymagań uczelni partnerskiej

Transcript of Records

1 kopia

  • w zależności od wymagań uczelni partnerskiej

Learning Agreement

1 kopia

  • przed wyjazdem należy wypełnić jedynie część Before the Mobility dokumentu
  • dokument musi zostać podpisany przez koordynatora wydziałowego

Zgoda na IPS

1 kopia

  • kserokopia zgody Dziekana danego Wydziału na indywidualny program studiów

Każdy z dokumentów, za wyjątkiem Transcript of Records (który wydawany jest w Centrum Obsługi Studenta) musi zostać podpisany przez studenta.

 

Po powrocie z uczelni partnerskiej należy wypełnić kartę okresowych osiągnięć studenta programu Erasmus+, a następnie zgłosić się do swojego koordynatora wydziałowego na Politechnice Opolskiej.

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej