English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zasady finansowania wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Pracownikowi przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję Europejską zgodnie z zapisami Regulaminu wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
140

 

Dodatkowo pracownik niebędący nauczycielem akademickim otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)

Odległość (w jedną stronę) Kwota (na podróż w dwie strony)
od 10 do 99 km: 23 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  2. wzór zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych typu Staff for Training (STT) w ramach Erasmus+
  3. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT)
  4. formularz dla osób wyjeżdżających 

Powyższe pliki odnoszą się do Zarządzenia nr 44/2022 Rektora Politechniki Opolskiej, z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej, w celach szkoleniowych typu Staff for Training (STT), w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1 Mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi.

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database

Oficjalny wykaz instytucji UE i innych organów UE, w których nie można odbywać mobilności typu STT zamieszczony jest na stronie: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en   

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej