English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

PO WER 2014-2020

Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie na każdy miesiąc ich pobytu za granicą. Wypłata grantu nastąpi z projektu o nawie „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.

logotypy PO WER

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKI STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE

Umowa finansowa pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia i praktyki studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”. Studenci otrzymają natomiast „wsparcie indywidualne” i „dodatek socjalny”.

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA STYPENDIUM W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER Z DODATKIEM SOCJALNYM*

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3 069 zł

Grupa 2- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 984 zł

Grupa 3- Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2 771 zł

    

Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie w wysokości 853 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Otrzymywanie dodatku socjalnego jest gwarantowane od pierwszego dnia mobilności do końca okresu finansowania ustalonego w umowie ze studentem.

Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 853zł na miesiąc.

Dofinansowanie z funduszu PO WER przysługuje studentom wyjeżdżającym na praktyki, którzy spełniają definicję osoby znajdującej się  w trudnej sytuacji materialnej, nie dotyczy absolwentów planujących wyjechać na praktyki. 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów z „dofinansowaniem zerowym”  w programie Erasmus+. Rok akademicki poprzedzający planowany wyjazd jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Jej wysokość będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności,  do FRSE. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest publikowany na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus + oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające  z niepełnosprawności – inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 1 EUR= 4,2629  PLN. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EURO należy stosować miesięczny kurs wymiany Komisji Europejskiej, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE z uczelnią, dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

  • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu);
  • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu;
  • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej;
  • niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
  • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).
  • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
  • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

W przypadku studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Instytucją rozpatrującą wniosek jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (FRSE). Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez uczestnika mobilności, zaopiniowanego przez uczelnię, FRSE zatwierdzi koszty, dodatkowego dofinansowania wraz z określeniem wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu wysłanym przez FRSE do uczelni – nie później niż 14 dni od złożenia wniosku (czas ten będzie „zatrzymywany” jeżeli nastąpi konieczność uzupełnienia informacji zawartych we wniosku) zostanie określona kwota dofinansowania przyznana w formie kosztów rzeczywistych, która będzie rozliczona jedynie pod warunkiem ich udokumentowania dowodami finansowymi. Zawiadomienie to będzie stanowiło decyzję o przyznaniu dofinansowania wskazanemu z imienia i nazwiska uczestnikowi mobilności. FRSE, jeżeli będzie to konieczne, zwiększy aneksem kwotę ogólnego dofinansowania uczelni w ramach realizowanej umowy finansowej o kwotę dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością, przekraczających ryczałt zastosowany w alokacji środków. Decyzja wydana przez FRSE będzie stanowiła zobowiązanie FRSE w stosunku do uczelni.

Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez nich pobytu za granicą.

Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do rozliczenia dodatkowych kosztów (rozliczenie kosztów rzeczywistych).

PODRÓŻ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI ORAZ PODRÓŻ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.

Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura.

Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.

W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi oraz przepisami prawa krajowego.

Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.

POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

Przy pobytach krótkoterminowych studenta (do 60 dni):

- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu

- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167)

Przy pobytach długoterminowych studenta ( 60 dni i więcej):

- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu.

PROFESJONALNY OPIEKUN MIEJSCOWY

Faktura lub rachunek*

Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej na ten sam okres pobytu.

SPECJALNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - JEŻELI NIE SĄ ZAPEWNIONE PRZEZ UCZELNIĘ/ INSTYTUCJĘ PRZYJMUJĄCĄ

Faktura lub rachunek*

SPECJALNA OPIEKA MEDYCZNA DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI, W TYM REHABILITACJA, ZAKUP LEKÓW

Faktura lub rachunek*

SPECJALNE UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI

Faktura/rachunek/polisa*

INNE KOSZTY WNIOSKOWANE PRZEZ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI - JEŻELI ZALECONE W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB PRZEZ LEKARZA

Faktura lub rachunek*

*uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 217 zł

Grupa 2- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 131 zł

Grupa 3- Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 zł

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRAKTYKĘ

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER*

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 643 zł

Grupa 2- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 558 zł

Grupa 3- Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2 345zł

                                      

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej