PO WER 2014-2020

Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie na każdy miesiąc ich pobytu za granicą. Wpłata grantu nastąpi z projektu o nawie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.

logotypy PO WER

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKI STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE

Umowa finansowa pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia i praktyki studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze „wsparciem indywidualnym” równym zero.

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER Z DODATKIEM SOCJALNYM*

Grupa 1

2 995zł

Grupa 2

2 781zł

Grupa 3

2 567 zł

                                 *kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2779 zł

 

Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro (czyli 856 złotych) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Otrzymywanie dodatku socjalnego jest gwarantowane od pierwszego dnia mobilności do końca okresu finansowania ustalonego w umowie ze studentem.

Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 856zł na miesiąc.

Dofinansowanie z funduszu PO WER przysługuje studentom wyjeżdżającym na praktyki, który  spełniają definicję osoby znajdującej się  w trudnej sytuacji materialnej, nie dotyczy absolwentów planujących wyjechać na praktyki. 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+. Rok akademicki poprzedzający planowany wyjazd jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Jej wysokość będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności,  do FRSE. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest publikowany na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus + oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające  z niepełnosprawności – inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,2779  PLN. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EURO należy stosować przeliczniki zgodne z polityką rachunkowości uczelni.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

 

RODZAJ KOSZTU

OPIS

Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu  uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

 

Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą.

Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)

Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej

koszty specjalnych materiałów dydaktycznych

Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu

koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy; przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej

Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta

koszty specjalnego ubezpieczenia

Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta,     bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć

ta kategoria wymaga podania uzasadnienia

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Instytucją rozpatrującą wniosek jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - FRSE. Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez uczestnika mobilności, zaopiniowanego przez uczelnię, FRSE zatwierdzi koszty, dodatkowego dofinansowania wraz z określeniem wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu wysłanym przez FRSE do uczelni nie później niż 14 dni od złożenia wniosku (czas ten będzie „zatrzymywany” jeżeli nastąpi konieczność uzupełnienia informacji zawartych we wniosku) zostanie określona: kwota dofinansowania przyznana w formie kosztów rzeczywistych, która będzie rozliczona jedynie pod warunkiem ich udokumentowania dowodami finansowymi. Zawiadomienie to będzie stanowiło decyzję o przyznaniu dofinansowania wskazanemu z imienia i nazwiska uczestnikowi mobilności. FRSE, jeżeli będzie to konieczne, uzupełni kwotę ogólnego dofinansowania uczelni w ramach realizowanej umowy finansowej o kwotę dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością, przekraczających ryczałt zastosowany w alokacji środków na podstawie złożonego przez uczelnię raportu postępu. Decyzja wydana przez FRSE będzie stanowiła zobowiązanie FRSE w stosunku do uczelni.

Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez nich pobytu za granicą.

Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do rozliczenia dodatkowych kosztów (rozliczenie kosztów rzeczywistych).

PODRÓŻ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI ORAZ PODRÓŻ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.

Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura.

Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.

W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi oraz przepisami prawa krajowego.

Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.

POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):

- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu

- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167)

Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej):

- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.

PROFESJONALNY OPIEKUN MIEJSCOWY

Faktura lub rachunek*

Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

SPECJALNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - JEŻELI NIE SĄ ZAPEWNIONE PRZEZ UCZELNIĘ/ INSTYTUCJĘ PRZYJMUJĄCĄ

Faktura lub rachunek*

SPECJALNA OPIEKA MEDYCZNA DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI, W TYM REHABILITACJA, ZAKUP LEKÓW

Faktura lub rachunek*

SPECJALNE UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI

Faktura lub rachunek*

INNE KOSZTY WNIOSKOWANE PRZEZ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI - JEŻELI ZALECONE W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB PRZEZ LEKARZA

Faktura lub rachunek*

*uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.

 

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER

Grupa 1

2139 zł

Grupa 2

1925 zł

Grupa 3

1711 zł

                                        *kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2779

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: w zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych. 

 

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRAKTYKĘ

 

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER*

Grupa 1

2567 zł

Grupa 2

2353 zł

Grupa 3

2139 zł

                                        *kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2779

 DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: w zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych.