English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

STUDIA ERASMUS+ KROK PO KROKU

2021/2022

KROK 1

SPRAWDŹ TERMIN REKRUTACJI

Termin, godzina i miejsce rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ogłaszane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) na wydziałach i stronach internetowych Politechniki Opolskiej. Rekrutacja na studia odbywa się przeważnie w marcu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd i dotyczy zarówno semestru zimowego jak i letniego. W przypadku rezygnacji studentów z uczestnictwa w mobilności i wyczerpaniu listy rezerwowej, zakłada się możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów rekrutacyjnych w październiku roku akademickiego, w którym miałby się odbyć wyjazd. Dodatkowa rekrutacja dotyczyć będzie już tylko wyjazdów na semestr letni.

KROK 2

WYBIERZ UCZELNIĘ

Przy wybieraniu uczelni sugeruj się kierunkami, które można studiować na uczelni partnerskiej, powinny one być zgodne z kierunkiem Twoich studiów na Politechnice Opolskiej. Swój wybór możesz skonsultować z koordynatorem wydziałowym.

LISTĘ UCZELNI PARTNERSKICH ZNALEŻĆ MOŻESZ W ZAKŁADCE: PROGRAM ERASMUS+/UCZELNIE PARTNERSKIE/UMOWY BILATERALNE

Kraje docelowe, objęte programem zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Przyporządkowano im następujące stawki grantu:

Grupa I : Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,  Norwegia, Szwecja oraz jraje regionu 14 - 520 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 – 500 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,  Węgry - 450 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

KROK 3

ZGŁOŚ SIĘ DO COS

Na planowaną rozmowę rekrutacyjną przyjdź z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Znajdziesz go na stronie internetowej DWM. Formularz wypełnij elektronicznie, a następnie udaj się do Centrum Obsługi Studenta i poproś pracownika COS o potwierdzenie danych. Nie zapomnij, że Twój podpis również musi się znaleźć na formularzu.

KROK 4

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ

Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy rekrutacyjnej:

 • znajomość języka angielskiego, lub języka w jakim prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej,
 • certyfikat językowy (jeśli dotyczy)
 • średnia ocen z całego toku studiów (potwierdzona przez pracownika COS w formularzu zgłoszeniowym)
 • wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus lub Erasmus+ (w tym długość pobytu na stypendium, a także liczba punktów ECTS planowana do uzyskania i uzyskana podczas pobytu na stypendium)
 • zaangażowanie w sprawy Uczelni (członkostwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych, opieka nad studentami zza granicy przebywającymi na Politechnice Opolskiej – program MENTOR, itp.) 

KROK 5

SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ

Po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej otrzymasz od pracownika DWM wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się na wyjazd, dostaniu się na listę rezerwową lub listę odrzuconych aplikacji. Jeśli się zakwalifikowałeś, zapoznaj się z kolejnymi etapami, jeśli nie, zapraszamy za rok na następne kwalifikacje. Powodzenia!

KROK 6

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI WYJAZDÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ DWM

W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem na Erasmus-a zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej DWM, którą właśnie czytasz :) Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych, niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz informacje dotyczące kwestii związanych z pobytem i rozliczeniem się ze swojej mobilności.

Polub nas również na Facebook-u i śledź na bieżąco wszystkie informacje! Nasz profil: @IROOUTech

KROK 7

WYPEŁNIJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY APLIKACYJNE

Uczelnie zagraniczne często posiadają przygotowane przez siebie „pakiety aplikacyjne” programu Erasmus+ wraz z wymaganymi formularzami wzorami dokumentów. W wielu przypadkach aplikowanie na daną uczelnię odbywa się przy pomocy aplikacji on-line dostępnej na stronie uczelni partnerskiej. W związku z tym, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni i zapoznaj się z informacjami na niej zawartymi oraz pobierz i wypełnij dokumenty aplikacyjne. W przypadku gdy uczelnia nie posiada swoich formularzy, należy wypełnić dokumenty zamieszczone na stronie DWM – patrz podsekcja Dokumenty SMS.

 • Learning Agreement (LA) –   uzgodniony z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+ wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni partnerskiej oraz (jeśli dotyczy) przedmiotów koniecznych do zaliczenia po powrocie do uczelni macierzystej
 • Podanie o Indywidualny Program Studiów (IPS) z kopią LA – podanie należy pobrać ze strony, wypełnić i złożyć w Centrum Obsługi Studenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana na IPS, skan zgody należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Konto Bankowe - formularz PLN i EURO – dokumenty należy dostarczyć dopiero gdy poprosi o nie pracownik DWM, każdy ze studentów zostanie poinformowany drogą mailową o konieczności przygotowania ww. formularzy
 • Kopię wymaganego ubezpieczenia
 • Jeśli wyjeżdżasz na ostatnim semestrze studiów, uzyskaj pisemną zgodę Dziekana swojego wydziału na przedłużenie okresu rozliczenia sesji

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej – pokój 14, budynek Łącznik, na około 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną. Pracownik DWM prześle dokumenty do uczelni partnerskiej.

KROK 8

CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z UCZELNI

Potwierdzenie przyjęcia danego studenta DWM otrzymuje zazwyczaj w ciągu 3 tygodni od wysłania dokumentów, dlatego dopiero gdy druga strona podpisze dokumenty możesz być pewien, że zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu i czas się przygotowywać!

KROK 9

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI WJAZDU NA TERYTORIUM KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

Jeśli posiadasz obywatelstwo inne niż polskie, a naukę w RP podejmujesz na podstawie wizy krajowej typu D lub polskiego zezwolenia na pobyt (karta pobytu), jesteś zobowiązany do zapoznania się z zasadami długoterminowego pobytu (ponad 90 dni) w kraju, w którym odbędziesz wymianę studencką, a następnie do przekazania tych informacji DWM (mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Odpowiedzialność za legalizację pobytu za granicą ponosi student.

KROK 10

PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • załóż konto w Euro
 • podszlifuj język obcy
 • zorganizuj sobie zakwaterowanie
 • przygotuj kilka dodatkowych zdjęć – być może będą potrzebne do legitymacji, biletu itp.
 • zbierz informacje o miejscu, do którego jedziesz (pogoda, kultura, zwyczaje)

KROK 11

PODPISZ UMOWĘ, ODBIERZ GRANT, WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY

Na około dwa tygodnie przed wyjazdem w DWM zostanie przygotowana dla Ciebie umowa i zaprosimy Cię do biura w celu jej podpisania. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak np.: daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności, długość pobytu, wysokość grantu.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki, pamiętaj więc, że grant przeznaczony jest jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym (nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez Ciebie za granicą).

Przed wyjazdem wypłacone zostanie Ci 90% grantu, pozostałe 10% wypłacimy, gdy rozliczysz się ze swojej mobilności.

Otrzymasz również zaproszenie do wypełnienia dwóch obowiązkowych testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i po zakończeniu mobilności(w języku angielskim lub niemieckim). Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany na Twojego maila. Po wypełnieniu testu, otrzymasz darmowy kurs on-line z języka angielskiego lub języka kraju, w którym odbędzie się mobilność. Wynik testu nie wypływa na decyzję o wyjeździe. Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia z wyjazdu.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej