English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

 STUDIA ERASMUS+ KROK PO KROKU

2023/2024

KROK 1

SPRAWDŹ TERMIN REKRUTACJI

Termin, godzina i miejsce rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ogłaszane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) na wydziałach i stronach internetowych Politechniki Opolskiej. Rekrutacja na studia odbywa się przeważnie w marcu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd i dotyczy zarówno semestru zimowego jak i letniego. W przypadku rezygnacji studentów z uczestnictwa w mobilności i wyczerpaniu listy rezerwowej, zakłada się możliwość zorganizowania dodatkowych rozmów rekrutacyjnych w październiku/listopadzie roku akademickiego, w którym miałby się odbyć wyjazd. Dodatkowa rekrutacja dotyczyć będzie już tylko wyjazdów na semestr letni.

 

KROK 2

WYBIERZ UCZELNIĘ

Przy wybieraniu uczelni sugeruj się kierunkami, które można studiować na uczelni partnerskiej, powinny one być zgodne z kierunkiem Twoich studiów na Politechnice Opolskiej. Swój wybór możesz skonsultować z koordynatorem wydziałowym.

LISTĘ UCZELNI PARTNERSKICH ZNALEŻĆ MOŻESZ W ZAKŁADCE: PROGRAM ERASMUS+/UCZELNIE PARTNERSKIE/UMOWY BILATERALNE

Kraje docelowe, objęte programem zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Przyporządkowano im następujące stawki grantu:

Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,  Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 - 670 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 – 670 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,  Węgry - 600 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Każdy student spełniający kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będzie otrzymywać dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

 • osoby z niepełnosprawnościami - kryterium kwalifikacji: oświadczenie woli o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności
 • osoby ze środowisk uboższych: kryterium kwalifikacji: decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego

 

KROK 3

ZGŁOŚ SIĘ DO COS

Na planowaną rozmowę rekrutacyjną przyjdź z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Znajdziesz go na stronie internetowej DWM. Formularz wypełnij elektronicznie, wydrukuj, a następnie udaj się do Centrum Obsługi Studenta i poproś pracownika COS o potwierdzenie danych. Nie zapomnij, że Twój podpis również musi się znaleźć na formularzu.

 

KROK 4

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ

Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy rekrutacyjnej:

 • znajomość języka angielskiego, lub języka w jakim prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej,
 • certyfikat językowy (jeśli dotyczy)
 • średnia ocen z całego toku studiów (potwierdzona przez pracownika COS w formularzu zgłoszeniowym)
 • wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus lub Erasmus+ (w tym długość pobytu na stypendium, a także liczba punktów ECTS planowana do uzyskania i uzyskana podczas pobytu na stypendium)
 • zaangażowanie w sprawy Uczelni (członkostwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych, opieka nad zagranicznymi studentami przebywającymi na Politechnice Opolskiej – MENTOR PO, itp.)

 

KROK 5

SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ

Po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej otrzymasz od pracownika DWM wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się na wyjazd, dostaniu się na listę rezerwową lub listę odrzuconych aplikacji. Jeśli się zakwalifikowałeś, zapoznaj się z kolejnymi etapami, jeśli nie, zapraszamy za rok na następne rozmowy. Powodzenia!

 

KROK 6

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI WYJAZDÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ DWM

W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem na Erasmus-a zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej DWM, którą właśnie czytasz. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych, niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz informacje dotyczące kwestii związanych z pobytem i rozliczeniem się ze swojej mobilności.

Polub nas również na Facebook-u i Instagramie! Śledź na bieżąco wszystkie informacje! Facebook: @IROOUTech, Instagram: @erasmus_students_opole

 

KROK 7

PRZYGOTUJ LEARNING AGREEMENT I WYPEŁNIJ APLIKACJĘ ON-LINE

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wyjazd na Erasmus-a jest Learning Agreement (LA) –   uzgodniony z koordynatorem wydziałowym wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni partnerskiej. Dokument w wersji „on-line” przygotujesz w USOSWeb i będziesz go musiał przesłać w systemie do konsultacji/akceptacji Koordynatora wydziałowego. Po jego zatwierdzeniu zostanie on przekazany do uczelni partnerskiej do dalszej akceptacji.    

Większość uczelni zagranicznych posiada przygotowane przez siebie systemy aplikacyjne on-line dostępne na ich stronach internetowych. W związku z tym, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi procesu aplikacji i wypełnij ją na czas. Pamiętaj, że przygotowanie Learning Agreement (on-line) będzie jedną z jej części.

Po uzyskaniu zgody ze strony uczelni partnerskiej (zatwierdzenie aplikacji i LA) zostaniesz poproszony o wypełnienie podania o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) z załącznikiem. Podanie należy pobrać ze strony, wypełnić i złożyć w Centrum Obsługi Studenta. Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana na IOS, skan zgody należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KROK 8

CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z UCZELNI

Na informację z potwierdzeniem przyjęcia danego studenta na mobilność czeka się zazwyczaj około 3 tygodni (od dnia wykonania aplikacji w uczelni przyjmującej), dlatego dopiero gdy druga strona zatwierdzi Learning Agreement możesz być pewien, że zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu.

 

KROK 9

WYPEŁNIJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Na miesiąc przed planowanym wyjazdem dostarcz do DWM poniższe dokumenty:

 • Konto Bankowe - formularz PLN i EURO (patrz zakładka: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA STUDIA (SMS)/DOKUMENTY SMS
 • Kopię wymaganego ubezpieczenia (minimum ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW)
 • Jeśli wyjeżdżasz na ostatnim semestrze studiów, uzyskaj pisemną zgodę Dziekana swojego wydziału na przedłużenie okresu rozliczenia sesji

 

KROK 10

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI WJAZDU NA TERYTORIUM KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

Jeśli posiadasz obywatelstwo inne niż polskie, a naukę w RP podejmujesz na podstawie wizy krajowej typu D lub polskiego zezwolenia na pobyt (karta pobytu), jesteś zobowiązany do zapoznania się z zasadami długoterminowego pobytu (ponad 90 dni) w kraju, w którym odbędziesz wymianę studencką, a następnie do przekazania tych informacji DWM (mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Odpowiedzialność za legalizację pobytu za granicą ponosi student!

 

KROK 11

PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • podszlifuj język obcy
 • znajdź zakwaterowanie
 • przygotuj kilka dodatkowych zdjęć – być może będą potrzebne do legitymacji, biletu itp.
 • zbierz informacje o miejscu, do którego jedziesz (pogoda, kultura, zwyczaje, itp.)

 

KROK 12

PODPISZ UMOWĘ, ODBIERZ GRANT, WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY

Na około dwa tygodnie przed wyjazdem w DWM zostanie przygotowana dla Ciebie umowa i zaprosimy Cię do biura w celu jej podpisania. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak np.: daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności, długość pobytu, wysokość grantu.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki, pamiętaj więc, że grant przeznaczony jest jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym, a kosztami w kraju przyjmującym (nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez Ciebie za granicą).

Przed wyjazdem wypłacone zostanie 90% grantu, pozostałe 10% otrzymasz, gdy rozliczysz się ze swojej mobilności.

U celu przygotowania językowego możesz skorzystać z testu biegłości językowej. Link do platformy Online Language Support zostanie przysłany przez pracownika DWM. Po wypełnieniu testu, otrzymasz dostęp do darmowego kurs on-line z języka angielskiego lub innego wybranego języka dostępnego w platformie (np. języka kraju, w którym odbędzie się mobilność). 

 
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej