English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

PRAKTYKI ERASMUS+ - STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENT (SMP)

2021/2022

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ studenci i absolwenci Politechniki Opolskiej mają możliwość odbycia praktyki zagranicznej w przedsiębiorstwach/instytucjach zarejestrowanych na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Turcji.

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ mogą odbyć:

 • studenci wszystkich trybów (stacjonarne, niestacjonarne) i cykli kształcenia, tj. studenci studiów magisterskich, inżynierskich i doktoranckich, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia
 • absolwenci uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów, rekrutacja odbywa się w trakcie ostatniego roku studiów!

Praktyka zagraniczna może trwać od 2 do 12 miesięcy w ramach danej edycji programu. Politechnika Opolska gwarantuje grant programu Erasmus+ na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce zagranicznej, na okres 3 miesięcy.

PRAKTYKI ERASMUS+ KROK PO KROKU

KROK 1

ZNAJDŹ/WYBIERZ INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ ODBĘDZIESZ PRAKTYKI

W celu znalezienia praktykodawcy możesz skorzystać z informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Poszczególne zakładki zawierają informacje o firmach/instytucjach, z którymi Politechnika Opolska już w ramach organizacji praktyk współpracowała. Znajdziesz tam również wybrane oferty praktyk w Europie oraz linki do stron internetowych poświęconych work placement. Pamiętaj, że praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów!

Kiedy już znajdziesz firmę, w której chciałbyś odbyć swoją praktykę skontaktuj się z potencjalnym praktykodawcą. Prześlij do firmy/instytucji swoje CV i list motywacyjny, w którym zaprezentujesz swoją osobę oraz zaznaczysz dlaczego chciałbyś odbyć praktyki w tej instytucji. W liście możesz również zaznaczyć, że praktykę chciałbyś odbyć w ramach programu Erasmus+.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź od praktykodawcy, ustal wstępnie termin odbycia praktyki, zapytaj o kwestię zakwaterowania i ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego, a także o możliwość uzyskania wstępnego programu praktyki.

W programie Erasmus+ na praktykę wyjechać można do zagranicznej instytucji nieakademickiej np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale). Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju.

KROK 2

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Jeśli będziesz miał/a pytania lub problem ze znalezieniem praktykodawcy skonsultuj się w tej sprawie z Działem Współpracy Międzynarodowej - osoba odpowiedzialna za Praktyki Erasmus+ – Aleksandra Domerecka, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KROK 3

ZGŁOŚ SIĘ DO KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO I COS

Zgłoś się do swojego koordynatora wydziałowego i poinformuj go o chęci odbycia praktyki w wybranej instytucji. Poproś koordynatora o zaakceptowanie programu ustalonego wcześniej w porozumieniu z praktykodawcą lub wspólnie określcie program praktyki, który następnie będzie przedstawiony instytucji zagranicznej.

Na planowaną rozmowę rekrutacyjną przyjdź z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Znajdziesz go na stronie internetowej DWM. Formularz wypełnij elektronicznie, zanieś do swojego koordynatora wydziałowego i poproś o jego zatwierdzenie. Następnie udaj się do Centrum Obsługi Studenta i poproś pracownika COS o potwierdzenie danych wpisanych w formularzu. Nie zapomnij, że również Twój podpis musi się znaleźć na dokumencie.

KROK 4

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ

Rozmowy rekrutacyjne na wyjazdy na praktyki prowadzone są w ciągu całego roku akademickiego, jednakże o zamiarze odbycia takiej rozmowy poinformuj pracownika DWM odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed). Pamiętaj aby na rozmowę rekrutacyjną zabrać ze sobą formularz zgłoszeniowy, CV i list motywacyjny (oba dokumenty w języku obcym- angielskim lub niemieckim). Formularz zgłoszeniowy pobierz ze strony DWM – zakładka DOKUMENTY SMP.

Podstawowe kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji to:

 • wysoka motywacja studenta do odbycia praktyk w instytucji przyjmującej
 • profil instytucji przyjmującej odpowiadający kierunkowi studiów i specjalizacji studenta
 • dobra znajomość języka angielskiego lub języka urzędowego kraju, w którym odbywać się będzie praktyka
 • dobra średnia ocen z ukończonych semestrów studiów
 • kryteria formalne (status studenta PO, ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, obywatelstwo kraju uczestniczącego w Erasmus+/lub status uchodźcy/lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym, student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany)

Prosimy o poinformowanie nas odpowiednio wcześniej o zamiarze odbycia praktyki, gdyż DWM musi porozumieć się  z praktykodawcą w celu podpisania umowy intencyjnej zobowiązującą praktykodawcę do współpracy z naszą uczelnią.

Byli studenci programu LLP Erasmus, którzy skorzystali z możliwości wyjazdu na wymianę uczelnianą oraz byli uczestnicy Programy Leonardo DaVinci są uprawnieni do wyjazdu na praktykę studencką.

KROK 5

SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ

Po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej otrzymasz od pracownika DWM wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się na wyjazd lub odrzuceniu Twojej aplikacji.

KROK 6

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI WYJAZDÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ DWM

W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem na Erasmus-a zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej DWM, którą właśnie czytasz :) Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych, niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz informacje dotyczące kwestii związanych z pobytem i rozliczeniem się ze swojej mobilności.

Polub nas również na Facebook-u @IROOUTech i śledź na bieżąco wszystkie informacje!

KROK 7

WYPEŁNIJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wypełnij wymienione dokumenty i upewnij się, że są podbite i podpisane przez odpowiednie osoby. Wzory dokumentów znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY SMP:

 • Learning Agreement for Traineeship - program praktyki uzgodniony z firmą/instytucją oraz koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+
 • Konto bankowe - formularz PLN I EURO
 • Kopię wymaganego ubezpieczenia

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej – pokój 14, budynek Łącznik, na co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem na praktykę. Pracownik DWM prześle dokumenty do praktykodawcy. Akceptacja dokumentów tj. podpis przedstawiciela instytucji zagranicznej jest podstawą do podpisania umowy między studentem a Politechniką Opolską dot. odbycia praktyk.

Studenci chcący odbyć praktykę Erasmus+ w trakcie trwania semestru powinni w pierwszej kolejności uzyskać zgodę Dziekana swojego wydziału na Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Wzór podania o IOS dostępny jest w COS. Po uzyskaniu oficjalnej zgody Dziekana, student zobowiązany jest przesłać skan tej zgody do pracownika DWM - Aleksandra Domerecka, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KROK 8

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI WJAZDU NA TERYTORIUM KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

Jeśli posiadasz obywatelstwo inne niż polskie, a naukę w RP podejmujesz na podstawie wizy krajowej typu D lub polskiego zezwolenia na pobyt (karta pobytu), jesteś zobowiązany do zapoznania się z zasadami pobytu w kraju, w którym odbędzie się praktyka oraz do przekazania tych informacji DWM (mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Odpowiedzialność za legalizację pobytu za granicą ponosi student.

KROK 9

PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • załóż konto w Euro
 • podszlifuj język obcy
 • wykup ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia i NNW
 • zorganizuj sobie zakwaterowanie
 • przygotuj kilka dodatkowych zdjęć – być może będą potrzebne do legitymacji, biletu  itp.
 • zbierz informacje o miejscu, do którego jedziesz (pogoda, kultura, zwyczaje)

KROK 10

PODPISZ UMOWĘ, ODBIERZ GRANT, WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY

Na około dwa tygodnie przed wyjazdem w DWM zostanie przygotowana dla Ciebie umowa i zaprosimy Cię do biura w celu jej podpisania. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak np.: daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności, długość pobytu, wysokość grantu.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki pamiętaj więc, że stypendium Erasmusa jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez Ciebie za granicą. Wartość stypendium wynika z określonej w umowie długości czasu odbycia praktyki w instytucji znajdującej się na teranie kraju przynależącego do jednej z grup.

Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 - 670 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz  kraje regionu 5– 650 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, - 600 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Przed wyjazdem wypłacone zostanie Ci 90% grantu, pozostałe 10% wypłacimy, gdy rozliczysz się ze swojej mobilności. Dodatkowo wybrane wydziały uczelni, wypłacają studentowi z własnych środków jednorazowe stypendium (dofinansowanie kosztów podróży).

Otrzymasz również zaproszenie do wypełnienia dwóch obowiązkowych testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i po zakończeniu mobilności (w języku angielskim lub niemieckim). Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany na Twojego maila. Po wypełnieniu testu, otrzymasz darmowy kurs on-line z języka angielskiego lub języka kraju, w którym odbędzie się mobilność. Wynik testu nie wypływa na decyzję o wyjeździe. Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia z wyjazdu.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Możesz przedłużyć okres praktyki (np. maksymalnie do dziesięciu miesięcy w przypadku gdy praktyki trwają tylko dwa miesiące). W takim przypadku nie otrzymasz co prawda stypendium, ale utrzymany zostanie Twój status „studenta Erasmusa". Jakiekolwiek dofinansowanie za ten okres ze środków programu nie jest gwarantowane. Aby przedłużyć praktyki:

 • uzyskaj zgodę na przedłużenie praktyk od praktykodawcy
 • uzyskaj zgodę dziekana na przedłużenie praktyk
 • skontaktuj się z DWM

Prosimy abyś wcześniej zasygnalizował nam chęć przedłużenia praktyk, informuj nas też o przebiegu przygotowań wymaganych dokumentów.

PAMIĘTAJ BĄDŹ Z NAMI W STAŁYM KONTAKCIE!

ROZLICZENIE Z WYJAZDU

Celem sfinalizowania mobilności, w terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE

Link do ankiety przesłany zostanie automatycznie na adres e-mail podany przez studenta w formularzu zgłoszeniowym. Do wypełnienia ankiety, będzie potrzebny numer umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz kod Erasmusa Politechniki Opolskiej – PL OPOLE02

PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI

Aby w pełni rozliczyć się ze swojej mobilności zobligowany jesteś do napisania (w języku polskim) sprawozdania ze swojej praktyki. Wskazówki do przygotowania sprawozdania znajdziesz w zakładce DOKUMENTY SMP

Sprawozdania należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój 14, budynek Łącznik) lub przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O DŁUGOŚCI POBYTU

Dokument ten jest wydawany przez instytucję partnerską i zawiera informację dotyczącą długości pobytu studenta na praktyce. Daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z rzeczywistym czasem trwania stypendium. W celu prawidłowego rozliczenia długości pobytu, daty widniejące na certyfikacie porównywane są do tych z umowy zawartej pomiędzy uczelnią macierzystą a studentem.  

Zaświadczenie o długości pobytu (oryginalny egzemplarz) należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój 14, budynek Łącznik).

WYPEŁNIENIA TESTU JĘZYKOWEGO ON-LINE

Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych studentów. Studenci wypełniają go w platformie Online Linguistic Support – OLS (login i hasło do platformy przesyłane jest na adres e-mail podany przez studenta w formularzu zgłoszeniowym przed rozpoczęciem ich mobilności).

Test, który należy wypełnić po powrocie z Erasmusa widoczny będzie w panelu użytkownika platformy OLS po zalogowaniu.

Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty grantu!

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej