English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Konsorcjum KreativEU, którego członkiem jest Politechnika Opolska zaprasza na pierwszą edycję międzynarodowej konferencji "Heritage, Science, and Technologies for Sustainable Preservation". Wydarzenie zorganizowane zostanie w dniach 16-17 maja 2024. Organizatorami są Universitatea Valahia i Knowledge & Creativity European University.

Konferencja przyjmuje wielodyscyplinarną perspektywę, uznając, że ochrona dziedzictwa kulturowego nie może być osiągnięta poprzez izolowane wysiłki. Wzywa do zbieżności ekspertyzy z różnych dziedzin, począwszy od archeologii i konserwacji, poprzez prawo, technologię i nowe technologie, zarządzanie, marketing, aż po nauki społeczne. 

Konferencja służy jako platforma do:

Wymiany wiedzy: Ułatwiając wymianę najnowszych badań i spostrzeżeń od uczonych i praktyków z całego świata. Poprzez promowanie dialogu między ekspertami, dąży do zniwelowania luki między teorią a praktyką, co ostatecznie przyczynia się do rozwoju dziedziny zachowania dziedzictwa kulturowego.

Rozwiązywania problemów: Identyfikacji i rozwiązywania kluczowych wyzwań, przed którymi stoi dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Od ram prawnych po zaawansowane technologie konserwatorskie, dąży do opracowania praktycznych rozwiązań, które można stosować globalnie.

Inspiracji i innowacji: Zachęcania do kreatywnego myślenia i eksploracji nowych horyzontów. Konferencja ma na celu inspirowanie nowych pomysłów i podejść, które mogą ożywić sposób, w jaki chronimy nasze dziedzictwo.

Tworzenia sieci i współpracy: Zapewnienia forum uczestnikom do nawiązywania wartościowych kontaktów i współpracy.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znaleźć można na poniższej stronie: 

Heritage, Science, and Technologies for Sustainable Preservation – „Grigore Gafencu” Research Center of History of International Relations and Cultural Heritage (hypotheses.org)

KreativEU 1th Conference Heritage Science and Technology

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej