English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

MOBILNOŚCI SMS I SMT

CZY ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUSA+ NA STUDIACH DOKTORANCKICH SĄ TAKIE SAME JAK NA STUDIACH MAGISTERSKICH LUB LICENCJACKICH?

Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci pierwszego i drugiego stopnia. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy. Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program praktyki w instytucji zagranicznej. Praktyka musi zostać uznana i zaliczona przez macierzystą uczelnię (o ile zostanie zrealizowany ustalony program).

CZY MUSZĘ BYĆ UBEZPIECZONY WYJEŻDŻAJĄC NA ERASMUSA+?

Tak. Każdy stypendysta Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem). Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ.

Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Instytucja przyjmująca może wymagać od praktykanta Erasmusa+ wykupienia ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w instytucji przyjmującej Cię na praktykę. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!

CO ZROBIĆ, JEŚLI ODEBRAŁEM GRANT, NIESTETY SYTUACJA LOSOWA NIE POZWALA MI WYJECHAĆ?

Należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Dział Współpracy Międzynarodowej, który udzieli informacji odnośnie formy zwrotu grantu.

CO ZROBIĆ JEŚLI PODCZAS POBYTU Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH BĘDĘ MUSIAŁ WRÓCIĆ?

Należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Dział Współpracy Międzynarodowej, który poinformuje o koniecznych formalnościach.

KIEDY DOSTANĘ OSTATNIĄ CZĘŚĆ (10%) GRANTU?

10% grantu otrzymasz po rozliczeniu się ze swojej mobilności w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Szczegóły opisane zostały w zakładce ROZLICZENIE WYJAZDU.

CZY UTRACĘ STYPENDIUM NAUKOWE JEŚLI OTRZYMAM GRANT?

Nie, realizując studia za granicą nie traci się praw do przyznanego wcześniej stypendium (naukowego, socjalnego). Przed wyjazdem należy uzgodnić na wydziale sposób pobierania stypendium podczas pobytu za granicą.

DO KIEDY MAM SIĘ ROZLICZYĆ?

Celem sfinalizowania mobilności, w terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do rozliczenia się ze swojej mobilności. Jednak aby uzyskać zaliczenie semestru należy jak najszybciej dostarczyć wykaz zaliczeń do DWM. Pamiętaj im szybciej, tym lepiej!

CZY MOŻNA ŁĄCZYĆ PRAKTYKĘ I STUDIA?

Nie. Jednocześnie można przebywać na jednym stypendium Erasmusa+.

CZY MOGĘ PONOWNIE WYJECHAĆ NA STUDIA LUB PRAKTYKĘ W RAMACH ERASMUSA+?

Tak. Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, max 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz max 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus i Erasmus+.

CZY MUSZĘ BRAĆ URLOP DZIEKAŃSKI?

Nie, ponieważ biorąc udział w programie Erasmusa+ nie traci się statusu studenta.

JAK DOBRZE TRZEBA ZNAĆ JĘZYK KRAJU, DO KTÓREGO CHCĘ WYJECHAĆ?

Znajomość języka musi być na tyle dobra, aby pozwoliła Ci na studiowanie na danej uczelni (brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy) lub bezproblemowe komunikowanie się ze współpracownikami w przypadku praktyk. Często uczelnie organizują specjalne intensywne kursy językowe które odbywają się przed rozpoczęciem zajęć oraz/lub w trakcie semestru.

 

 

MOBILNOŚCI SMS

CZY STUDENCI STUDIÓW WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA STYPENDIUM W RAMACH ERASMUSA+?

Tak, osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym są uprawnione do ubiegania się o wyjazd Erasmusa+, natomiast tacy studenci muszą na uczelni partnerskiej studiować na studiach dziennych (stacjonarnych).

CO ZROBIĆ JEŚLI NIE ZALICZĘ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z koordynatorem wydziałowym i zapytać jaka jest możliwość zaliczenia danego przedmiotu po powrocie, na Politechnice Opolskiej.

CZY PODCZAS WYJAZDÓW NA STUDIA MAM ZAGWARANTOWANE ZAKWATEROWANIE?

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie (np. w akademiku), ale nie jest do tego zobowiązana. Tą kwestię Erasmus powinien załatwić długo przed wyjazdem. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję przyjmującą obowiązku zapewnienia studentom/praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia w danym mieście.

 

 

MOBILNOŚCI SMT

CO JEST BRANE POD UWAGĘ W CZASIE OCENY KANDYDATÓW NA WYJAZDY?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa+ musisz znać język obcy w takim stopniu, aby móc brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywność na uczelni, motywacja itp. Pewne kryteria może także określić instytucja przyjmująca na praktyki.

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami. w tym podstawowe kryterium - znajomość języka kraju, w którym będą odbywać praktykę. Stypendia Erasmus+ dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są przyznawane z funduszu PO WER. Więcej na ten temat znaleźć można na stronie DWM w zakładce FINASOWANIE PO WER.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PODPISAĆ PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKĘ ERASMUSA+?


Umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki i porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship). Umowa dotyczy wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium, podpisywana jest pomiędzy studentem a Politechniką Opolską. Określa ona szczegółowo warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Porozumienie o programie praktyki to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą. Określa ona program i przebieg praktyki. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.

CZY W ZAGRANICZNEJ INSTYTUCJI PRAKTYKANT ERASMUSA+ OTRZYMA WYNAGRODZENIE?

Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca Cię na praktykę może, ale nie musi wypłacać Ci wynagrodzenia.

CZY INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA NA PRAKTYKĘ ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIE?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.


CZY PRAKTYKA ZA GRANICĄ ZOSTANIE ZALICZONA PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ?

Tak. Jest to wymóg programu Erasmus+. W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku praktyk nieobowiązkowych należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.


CZY MOŻNA WCZEŚNIEJ WRÓCIĆ Z PRAKTYKI?

Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z macierzystą uczelnią. W pozostałych przypadkach należy wywiązać się z terminarza odbywania praktyki zawartego w umowie.

CO ZROBIĆ, ABY PRZEDŁUŻYĆ POBYT NA PRAKTYCE?

Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w obrębie tego samego roku akademickiego trzeba uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i swojej uczelni, uzgodnić “Porozumienie o programie praktyki” na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią macierzystą/instytucją pośredniczącą i przyjmującą.

CZY PO POWROCIE Z PRAKTYKI MUSZĘ ZALICZYĆ JESZCZE JAKIEŚ PRZEDMIOTY?

Jeżeli program studiów nie przewiduje odrębnego semestru na odbycie praktyki studenckiej, trzeba będzie po powrocie z takiego stypendium zaliczyć przedmioty które odbywały się podczas wyjazdu na Erasmusa+.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej