English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2023/2024

 §1

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ studenci i absolwenci Politechniki Opolskiej mają możliwość odbycia praktyki zagranicznej w przedsiębiorstwach/instytucjach zarejestrowanych na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Republiki Macedonii Północnej. Na praktykę wyjechać można do zagranicznej instytucji nieakademickiej np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale). Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju.

§2

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ mogą odbyć:

 • studenci wszystkich trybów (stacjonarne, niestacjonarne) i cykli kształcenia, tj. studenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednostopniowych i doktoranckich, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia
 • absolwenci uczelni – w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów (rekrutacja odbywa się w trakcie ostatniego roku studiów)

§3

W momencie wyjazdu student nie może być urlopowany, nie może ciążyć na nim kara dyscyplinarna, ani być prowadzone przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

§4

Student/absolwent posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmus+.

§5

Student/absolwent proszony jest o przekazanie uzyskanych informacji mailowo do pracownika DWM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż na miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.

§6

Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Studenci studiów jednostopniowych, na takich kierunkach jak Fizjoterapia, mogą być mobilni przez okres do 24 miesięcy. Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus i Erasmus+.

§7

Minimalny okres pobytu w przedsiębiorstwie/instytucji zagranicznej wynosi 2 miesiące.

§8

Kraje docelowe, objęte programem zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Przyporządkowano im następujące stawki grantu:

Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 - 820 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 – 820 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 750 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

 

Politechnika Opolska gwarantuje grant programu Erasmus+ na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce zagranicznej, na okres 3 miesięcy.

 

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA PRAKTYKI

§9

Rozmowy rekrutacyjne na praktyki prowadzone są w ciągu całego roku akademickiego. O zamiarze przystąpienia do rozmowy należy poinformować koordynatora wydziałowego, który złoży podpis na formularzu aplikacyjnym, dostępnym do pobrania na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej. W dalszej kolejności należy ustalić z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej dogodny terminu i godzinę odbycia rozmowy. Przed rozmową należy udać się do Centrum Obsługi Studenta w celu potwierdzenia danych wpisanych w formularzu aplikacyjnym.   

§10

Na rozmowę rekrutacyjną należy zabrać ze sobą formularz aplikacyjny, CV i list motywacyjny (CV i list w języku obcym- angielskim lub niemieckim). Rekrutację studentów na wyjazdy przeprowadzają pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. W procesie oceny kandydata i kwalifikacji na wyjazd brane są pod uwagę:

 • wysoka motywacja studenta do odbycia praktyk w instytucji przyjmującej,
 • profil instytucji przyjmującej odpowiadający kierunkowi studiów i specjalizacji studenta,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub języka urzędowego kraju, w którym odbywać się będzie praktyka,
 • dobra średnia ocen z ukończonych semestrów studiów,
 • kryteria formalne (status studenta PO, ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany)
 • wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus lub Erasmus+, w tym długość pobytu na stypendium, 
 • zaangażowanie w sprawy Uczelni (członkostwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych, opieka nad zagranicznymi studentami przebywającymi na Politechnice Opolskiej – MENTOR PO, itp.).

§11

Dział Współpracy Międzynarodowej sporządza na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych listę studentów zakwalifikowanych na wyjazd, listę rezerwową oraz listę studentów niezakwalifikowanych.

§12

Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w danym roku akademickim.

§13

Osoby z listy rezerwowej mogą się ubiegać o wyjazd w przypadku rezygnacji osób z listy zakwalifikowanych. Studenci, którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd mają prawo odwołania się na piśmie od decyzji.

 

PRZED I W TRAKCIE MOBILNOŚCI

§14

Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymają od pracownika DWM ogólną instrukcję dalszego postępowania w celu dopełnienia procedur aplikacyjnych.

Podstawowym dokumentem niezbędnym w realizacji praktyk w ramach Erasmus+ jest Learning Agreement for Traineeship (LA) –   uzgodniony z koordynatorem wydziałowym i przedsiębiorstwem/instytucją zagraniczną program praktyk. Wzór dokumentu dostępny jest w zakładce: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMT)/DOKUMENTY SMT

§15

Na miesiąc przed planowanym wyjazdem, zakwalifikowani studenci składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej:

 • podpisany przez studenta, koordynatora wydziałowego oraz przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą Learning Agreement for Traineeship 
 • konto Bankowe - formularz PLN i EURO (patrz zakładka: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMT)/DOKUMENTY SMT)
 • kopię wymaganego ubezpieczenia (minimum ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW),

Studenci chcący odbyć praktykę Erasmus+ w trakcie trwania semestru powinni w pierwszej kolejności uzyskać zgodę Dziekana swojego wydziału na Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Wzór podania o IOS dostępny jest na stronie Centrum Obsługi Studenta. Po uzyskaniu oficjalnej zgody Dziekana, należy przesłąć jej skan do pracownika DWM. 

§16

Wszystkie zmiany wprowadzane do Learning Agreement for Traineeship wymagają akceptacji przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej, uczelni macierzystej i studenta. Zmian dokonuje się wypełniając "During the Mobility" czyli tzw. "Changes to the Original Learning Agreement", który stanowi integralną część Learning Agreement for Traineeship. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od wyjazdu studenta/absolwenta na praktyki. 

§17

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa studenta/absolwenta w Programie jest akceptacja jego kandydatury przez przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą, na podstawie zatwierdzonego Learning Agreement for Traineeship oraz podpisania umowy finansowej z Działem Współpracy Międzynarodowej.

§18

U celu przygotowania językowego student/absolwent wyjeżdżający może skorzystać z testu biegłości językowej. Link do platformy Online Language Support jest przysłany przez pracownika DWM. Po wypełnieniu testu, student/absolwent otrzyma dostęp do darmowego kurs on-line z języka angielskiego lub innego wybranego języka dostępnego w platformie.

§19

Studenci/absolwenci przebywający na praktyce mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu (maksymalnie do dziesięciu miesięcy w przypadku gdy praktyki trwają tylko dwa miesiące). Zgoda na przedłużenie pobytu  nie gwarantuje otrzymania grantu na okres wynikający z przedłużenia. 

§20

W celu przedłużenia pobytu należy przesłać do DWM w terminie 1 miesiąca przed datą zakończenia pierwotnego terminu pratyk następujące dokumenty:

 • zatwierdzone przez wszystkie 3 strony zmiany wprowadzane do Learning Agreement for Traineeship Learning Agreement na drugi semestr 
 • zgodę na przedłużenie czasu IOS (w przypadku studenta, jeśli dotyczy)
 • ubezpieczenie obejmujące dalszą część pobytu (minimum ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW),
 • informacje dotyczące legalizacji dalszego za granicą (jeśli dotyczy).

§21

Decyzja o dofinansowaniu pobytu w okresie przedłużenia praktyk będzie podjęta na podstawie wniosku studenta/absolwenta przesłanym do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ na Politechnice Opolskiej. 

§22

Dopuszcza się wyjazdy na praktykę i przedłużenie pobytu z grantem zerowym.

§23

Student/absolwent zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub innego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu na praktyce. Ponadto w uzasadnionych przypadkach student/absolwent będzie zobowiązany do zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

§24

Student/absolwent przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w DWM. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z DWM terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium. 

 

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

§25

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej. Grant przyznawany studentom/absolwentom jest niższy, niż koszty utrzymania w krajach docelowych. W związku z powyższym student/absolwent zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych.

§26

W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student/absolwent nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

§27

Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

§28

Studenci/absolwenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie (określne dla danego projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) na każdy miesiąc pobytu za granicą.

§29

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie (określne dla danego projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) na każdy miesiąc pobytu za granicą. Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 §30

W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci/absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży - do maksymalnie 4 dodatkowych dni oraz jednorazowo kwoty 50 EUR. 

Green travel należy rozumieć jako podróż ekologicznym środkiem transportu, która spełnia poniższe kryteria:

 • odległość od siedziby uczelni macierzystej mieści się w przedziale 100-3999 km,
 • większa część podróży (co najmniej 51% w dwie strony) odbywa się ekologicznymi, (niskoemisyjnymi, zrównoważonymi) środkami transportu.

Środki transportu uznawane za green travel:

 • autobus
 • pociąg 
 • carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów)

Środki transportu nie uznawane za green travel:

 • samolot
 • statek
 • łódź
 • prom
 • samochód (jednoosobowo) 
 • motocykl 

 

ROZLICZENIE MOBILNOŚCI

§31

W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

 • dostarczenia do DWM zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu na praktyce – Confirmation of Stay,
 • wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany jest automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym),
 • przygotowania sprawozdania z mobilności (wskazówki do przygotowania dokumentu można znaleźć w zakładce: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMT)/DOKUMENTY SMT).

Jeżeli student nie rozliczy się we wskazanym powyżej terminie, DWM wystąpi o zwrot przyznanego stypendium.

§32


W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement for Traineeship warunków, DWM może zdecydować o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

 

DODATKOWE INFORMACJE

§33

Studenci/absolwenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymają możliwość uczestniczenia w darmowym kursie językowym on-line w platformie Online Language Support (OLS). Wsparcie językowe jest dostępne w odniesieniu do języka angielskiego lub innego wybranego języka dostępnego w platformie (np. języka kraju, w którym odbędzie się mobilność).

§34

W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej