English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2023/2024

 §1

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education” (ECHE), z którą Politechnika Opolska zawarła umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (państwa członkowskie UE, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej).

§2

W wyjazdach na studia w ramach programu mogą uczestniczyć studenci I, II i III stopnia studiów oraz studiów jednostopniowych (także studenci studiów niestacjonarnych), którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

§3

W momencie wyjazdu student nie może być urlopowany, nie może ciążyć na nim kara dyscyplinarna, ani być prowadzone przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

§4

Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmus+.

§5

Student proszony jest o przekazanie uzyskanych informacji mailowo do pracownika DWM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż na miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.

§6

Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz maksymalnie 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Studenci studiów jednostopniowych, na takich kierunkach jak Fizjoterapia, mogą być mobilni przez okres do 24 miesięcy. Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus i Erasmus+.

§7

Minimalny okres pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej wynosi 2 miesiące.

§8

Kraje docelowe, objęte programem zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Przyporządkowano im następujące stawki grantu:

Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 - 670 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 – 670 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 600 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium

 

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA STUDIA

§9

Rekrutacja na wyjazdy rozpoczyna się w marcu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym nastąpi wyjazd. Dotyczy ona zarówno kandydatów planujących wyjazd na stypendium w semestrze zimowym, jak i letnim. Drugi, dodatkowy termin rekrutacji (październik/listopad) zostanie ogłoszony pod warunkiem niewykorzystania części środków finansowych lub niewykorzystania wszystkich miejsc/stypendiów.

§10

Rekrutację studentów na wyjazdy przeprowadzają komisje wydziałowe pod przewodnictwem koordynatora programu Erasmus+ odpowiedniego Wydziału z udziałem pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. W procesie oceny kandydata i kwalifikacji na wyjazd brane są pod uwagę:

 • znajomość języka angielskiego, lub języka w jakim prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej
 • certyfikat językowy (jeśli dotyczy)
 • średnia ocen z całego toku studiów (potwierdzona przez pracownika COS, w formularzu zgłoszeniowym)
 • wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus lub Erasmus+, w tym długość pobytu na stypendium, a także liczba punktów ECTS planowana do uzyskania i uzyskana podczas pobytu na stypendium
 • zaangażowanie w sprawy Uczelni (członkostwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych, opieka nad zagranicznymi studentami przebywającymi na Politechnice Opolskiej – MENTOR PO, itp.)

§11

Dział Współpracy Międzynarodowej sporządza na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych listę studentów zakwalifikowanych na wyjazd, listę rezerwową oraz listę studentów niezakwalifikowanych.

§12

Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w danym roku akademickim.

§13

Osoby z listy rezerwowej mogą się ubiegać o wyjazd w przypadku rezygnacji osób z listy zakwalifikowanych. Studenci, którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd mają prawo odwołania się na piśmie od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do Dziekana swojego wydziału.

 

PRZED I W TRAKCIE MOBILNOŚCI

§14

Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymają od pracownika DWM ogólną instrukcję dalszego postępowania w celu dopełnienia procedur aplikacyjnych w uczelni partnerskiej. Dany student zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia szczegółowych wymagań uczelni (do której chce wyjechać) i obowiązujących terminów.

Podstawowym dokumentem niezbędnym w realizacji mobilności w ramach Erasmus+ jest Learning Agreement (LA) –   uzgodniony z koordynatorem wydziałowym wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni partnerskiej. Student zobowiązany jest do jego wypełnienia w USOSWeb i przesłania do konsultacji/akceptacji Koordynatora wydziałowego przez ww. system. Po zatwierdzeniu LA w wersji on-line przekazywany jest do uczelni partnerskiej do dalszej akceptacji.  

W przypadku gdy uczelnia partnerska nie jest gotowa do wymiany dokumentów w sposób „bez papierowy” dopuszcza się możliwość złożenia papierowej wersji LA. Wzór dokumentu dostępny jest w zakładce: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA STUDIA (SMS)/DOKUMENTY SMS

§15

Na miesiąc przed planowanym wyjazdem, zakwalifikowani studenci składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej:

 • skan podpisanej przez Dziekana zgody na Indywidualną Organizację Studiów (IOS),
 • konto Bankowe - formularz PLN i EURO (patrz zakładka: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA STUDIA (SMS)/DOKUMENTY SMS,
 • kopię wymaganego ubezpieczenia (minimum ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW),
 • jeśli wyjeżdżasz na ostatnim semestrze studiów, uzyskaj pisemną zgodę Dziekana swojego wydziału na przedłużenie okresu rozliczenia sesji.

§16

Jeżeli program studiów realizowany za granicą nie obejmuje przedmiotów ujętych w minimum programowym obowiązującym dla danego kierunku studiów na PO, student zobowiązany jest do uzupełnienia tych przedmiotów po powrocie ze stypendium. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu zaliczenia przedmiotów ujętych w minimum programowym powinny zostać dokonane z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+ przed wyjazdem studenta za granicę.

§17

Wszystkie zmiany wprowadzane do Learning Agreement wymagają akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Zmian dokonuje się wypełniając (on-line lub papierowo w zależności od stopnia przygotowania uczelni partnerskiej do „bez papierowej” wymiany dokumentów) "During the Mobility" czyli tzw. "Changes to the Original Learning Agreement", który stanowi integralną część Learning Agreement. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

§18

Minimalna liczba punktów jaką student powinien zdobyć w trakcie wymiany na uczelni partnerskiej to 15 ECTS w ciągu jednego semestru studiów. Merytorycznie ze zrealizowanego programu na wymianie student jest rozliczany na wydziale. W celu zaliczenia semestru student powinien uzyskać 30 punktów ECTS.

§19

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa studenta w Programie jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie wypełnionych procedur aplikacyjnych, zatwierdzonego Learning Agreement oraz podpisania umowy finansowej z Działem Współpracy Międzynarodowej.

§20

W przypadku odrzucenia aplikacji przez uczelnię partnerską, studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych miejsc na danym wydziale i kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni partnerskiej.

§21

U celu przygotowania językowego student wyjeżdżający mogą skorzystać z testu biegłości językowej. Link do platformy Online Language Support jest przysłany przez pracownika DWM. Po wypełnieniu testu, student otrzyma dostęp do darmowego kurs on-line z języka angielskiego lub innego wybranego języka dostępnego w platformie.

§22

Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania grantu na okres wynikający z przedłużenia. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres 30 września danego roku akademickiego.

§23

W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć do DWM następujące dokumenty:

 • zatwierdzony przez wszystkie 3 strony Learning Agreement na drugi semestr (w wersji on-line lub papierowo w zależności od stopnia przygotowania uczelni partnerskiej do „bez papierowej” wymiany dokumentów),
 • (jeżeli to możliwe) Transcript of Records za pierwszy semestr,
 • zgodę na IOS na semestr letni,
 • ubezpieczenie na drugi semestr (minimum ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW),
 • informacje dotyczące legalizacji pobytu na drugi semestr (jeśli dotyczy).

§24

Dokumenty, o których mowa w paragrafie 23 należy złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia danego roku akademickiego. Decyzja o dofinansowaniu pobytu w drugim semestrze będzie podjęta po wpłynięciu wszystkich podań z prośbą o możliwość przedłużenia.

§25

Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.

§26

Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub innego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

§27

Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w DWM. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z DWM terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.

 

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

§28

Beneficjent programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.

§29

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Grant przyznawany studentom jest niższy, niż koszty utrzymania w krajach docelowych. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych.

§30

W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

§31

Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

§32

Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie (określne dla danego projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) na każdy miesiąc pobytu za granicą.

§33

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie (określne dla danego projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) na każdy miesiąc pobytu za granicą. Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 §34

W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży - do maksymalnie 4 dodatkowych dni oraz jednorazowo kwoty 50 EUR. 

Green travel należy rozumieć jako podróż ekologicznym środkiem transportu, która spełnia poniższe kryteria:

 • odległość od siedziby uczelni macierzystej mieści się w przedziale 100-3999 km,
 • większa część podróży (co najmniej 51% w dwie strony) odbywa się ekologicznymi, (niskoemisyjnymi, zrównoważonymi) środkami transportu.

Środki transportu uznawane za green travel:

 • autobus
 • pociąg 
 • carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów)

Środki transportu nie uznawane za green travel:

 • samolot
 • statek
 • łódź
 • prom
 • samochód (jednoosobowo) 
 • motocykl 

 

ROZLICZENIE MOBILNOŚCI

§35

W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

 • dostarczenia do DWM zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej – Confirmation of Stay,
 • dostarczenia do DWM wykazu zaliczeń – Transcript of Records (wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów),
 • wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany jest automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym),
 • przygotowania sprawozdania z mobilności (wskazówki do przygotowania dokumentu można znaleźć w zakładce: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA STUDIA (SMS)/DOKUMENTY SMS.

Jeżeli student nie rozliczy się we wskazanym powyżej terminie, DWM wystąpi o zwrot przyznanego stypendium.

§36

Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w PO. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych nie zaliczonych za granicą podejmuje Prodziekan ds. dydaktyki odpowiedniego Wydziału.

§37


W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement warunków, Prorektor może zdecydować po zasięgnięciu opinii Prodziekana ds. dydaktyki odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

 

DODATKOWE INFORMACJE

§38

Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymają możliwość uczestniczenia w darmowym kursie językowym on-line w platformie Online Language Support (OLS). Wsparcie językowe jest dostępne w odniesieniu do języka angielskiego lub innego wybranego języka dostępnego w platformie (np. języka kraju, w którym odbędzie się mobilność).

§39

W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej