English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Procedura zawierania umów międzynarodowych opisana jest w zarządzeniu Rektora nr 11/2016 (kliknij)

Załącznik nr 1 do zarządzenia stanowi Wniosek o zaopiniowanie projektu umowy o współpracy z partnerem zagranicznym. 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej