English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Celem sfinalizowania mobilności, w terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE

Link do ankiety przesłany zostanie automatycznie na adres e-mail podany przez studenta w formularzu zgłoszeniowym. Do wypełnienia ankiety, będzie potrzebny numer umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz kod Erasmusa Politechniki Opolskiej – PL OPOLE02

PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O DŁUGOŚCI POBYTU

Dokument ten jest wydawany przez uczelnię partnerską i zawiera informację dotyczącą długości pobytu studenta na uczelni przyjmującej. Daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z rzeczywistym czasem trwania stypendium. W celu prawidłowego rozliczenia długości pobytu, daty widniejące na certyfikacie porównywane są do tych z umowy zawartej pomiędzy uczelnią macierzystą a studentem.  

Zaświadczenie o długości pobytu (oryginalny egzemplarz) należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój 14, budynek Łącznik).

PRZEDŁOŻENIA TRANSCRIPT OF RECORDS

Dokument ten wydawany jest przez uczelnie partnerską i stanowi wykaz ocen, które student otrzymał w trakcie swojej mobilności. ToR potwierdza odbyte studia oraz zaliczenie semestru – należy go złożyć lub nadesłać do DWM -pokój 14, budynek Łącznik (oryginalny egzeplarz).

Oryginał dokumentu kierowany jest przez pracownika DWM do Centrum Obsługi Studenta gdzie następuje zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą oraz przepisanie ocen.

WYPEŁNIENIA TESTU JĘZYKOWEGO ON-LINE

Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych studentów. Studenci wypełniają go w platformie Online Linguistic Support – OLS (login i hasło do platformy przesyłane jest na adres e-mail podany przez studenta w formularzu zgłoszeniowym przed rozpoczęciem ich mobilności).

Test, który należy wypełnić po powrocie z Erasmusa widoczny będzie w panelu użytkownika platformy OLS po zalogowaniu.

Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty grantu!

PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA Z MOBILNOŚCI

Aby w pełni rozliczyć się ze swojej mobilności zobligowany jesteś do napisania (w języku polskim) sprawozdania ze swojej mobilności. Wskazówki do przygotowania sprawozdania znajdziesz w zakładce DOKUMENTY SMS

Sprawozdania należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój 14, budynek Łącznik) lub przesłać na maila aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po powrocie z uczelni partnerskiej należy wypełnić kartę okresowych osiągnięć studenta programu Erasmus, a następnie zgłosić się do swojego koordynatora wydziałowego na Politechnice Opolskiej. Kartę okresowych osiągnięć studenta wypełnia się na podstawie dokumentu Transcript of Records.

Zaliczenia przedmiotów dokonuje opiekun naukowy lub koordynator wydziałowy. Zaliczenia semestru dokonuje Prodziekan.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej