English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA - ERASMUS POLICY STATEMENT 

Jednym z najistotniejszych celów strategicznych Politechniki Opolskiej (PO) jest dalsze uatrakcyjnianie i dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Efektem tych działań jest przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań współczesnego świata oraz zapewnienie im możliwości nabycia kompetencji, które stanowić będą odpowiedź na oczekiwania zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia dąży do ciągłego doskonalenia poziomu edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, tym samym do najważniejszych celów należeć będą niezmiennie internacjonalizacja studiów, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych w dyscyplinach wiodących na PO (automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz wyjazdy kadry i studentów do uczelni zagranicznych, możliwe dzięki kontynuacji uczestnictwa w programie Erasmus. Działania te są spójne z założeniami KE, zmierzającymi do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji i uwzględniają 3 istotne elementy jakimi są:

  • szersze wprowadzanie języka angielskiego jako języka wykładowego,
  • tworzenie programów studiów przy współpracy z uczelniami z innych krajów w ramach programów europejskich na podstawie umów podpisanych przez Politechnikę Opolską z uczelniami partnerskimi,
  • promocja PO w środowiskach akademickich w Europie.

Zgodnie ze strategią Politechniki Opolskiej współpraca międzynarodowa stanowi istotny element rozwoju Uczelni, przyczyniając się do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry. Intensyfikacja współpracy w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym w Europie i na świecie, wymiana wiedzy i doświadczenia oraz adaptacja dobrych praktyk, poprzez udział w stażach i szkoleniach zagranicznych będzie konsekwencją działań prowadzonych podczas realizacji programów mobilnościowych w ramach programu Erasmus. Będzie to stanowić o postępie akademickim PO i przyczyni się do poszukiwania i testowania nowych rozwiązań problemów dynamicznie zmieniającego się świata, a tym samym swoistej modernizacji uczelni jako instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Priorytetem działań podjętych przez Politechnikę Opolską w programie Erasmus będzie mobilność studentów i pracowników PO oraz przyjmowanie studentów i kadry akademickiej z zagranicznych uczelni na całym świecie. Działania te jak dotychczas będą koordynowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) – jednostkę zarządzającą programem Erasmus na PO. Na podstawie umów międzyinstytucjonalnych społeczność akademicka będzie kontynuować wyjazdy na uczelnie zagraniczne (studenci - wyjazdy na studia i/lub praktyki, pracownicy naukowo-dydaktyczni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć lub wyjazdy szkoleniowe, pracownicy administracyjni – wyjazdy szkoleniowe), a zagraniczni studenci i pracownicy uczelni partnerskich otrzymają możliwość pobytu na Politechnice Opolskiej (analogicznie typ mobilności zależny od danego uczestnika). Wszystkie mobilności realizowane będą jak dotychczas zgodnie z regulaminami, dostępnymi na stronach uczelni wysyłających (dot. również krajów partnerskich). Rekrutacja na wyjazdy SMS będzie prowadzona dwa razy w roku akademickim, podobnie jak przyjmowanie nominacji i dokumentów aplikacyjnych studentów zagranicznych. Proces ten będzie  całkowicie zdygitalizowany, dzięki narzędziom stworzonym w ramach projektu ‘Erasmus Without Paper’. Rekrutacja na praktyki i staże studenckie odbywać się będzie w sposób ciągły w trakcie roku akademickiego. W ten sam sposób prowadzona będzie kwalifikacja na wyjazdy pracowników PO i realizacja wizyt kadry zagranicznych uczelni partnerskich. Uzupełnieniem działań związanych z realizacją mobilności będzie szeroko pojęta promocja programu i korzyści płynących z międzykulturowej wymiany wiedzy i doświadczeń.    

Udział w działaniach pozwoli na osiągnięcie kluczowych celów strategii umiędzynarodowienia PO. Studenci i pracownicy wyjeżdżając na uczelnie zagraniczne staną się jednocześnie ambasadorami Politechniki Opolskiej, co w pozytywny sposób wpłynie na budowanie jej pozycji i rozpoznawalności poza granicami kraju. Przyjazdy zagranicznych studentów będą miały istotny wpływ na poprawę poziomu jakości kształcenia, doskonalenie procesów systemu zapewnienia jakości, a także na rozwój oferty kształcenia w języku angielskim o kolejne kierunki studiów dostępne na PO. Konsekwencją obecności pracowników i studentów z zagranicznych uczelni partnerskich będzie „internacjonalizacja w domu”, pozwalająca studentom PO zdobyć w Opolu kompetencje podobne do tych, które pozyskaliby podczas studiowania za granicą (komunikacja międzykulturowa, znajomość języków obcych, umiejętności współdziałania w międzynarodowych zespołach, itp.). Wyjazdy i przyjazdy pracowników pozwolą na wymianę doświadczeń związanych z realizacją procesu dydaktycznego od strony merytorycznej oraz organizacyjnej, będą też “motorem napędowym” nawiązywania współpracy, przy realizacji zakrojonych na ogólnoświatową skalę badań naukowych w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach.   

 

Zgodnie z konceptem internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce, działania projektowe wpłyną na budowanie międzynarodowego środowiska akademickiego uczelni. Projekt wesprze proces implementowania wymiaru międzynarodowego i międzykulturowego w funkcjonowanie PO oraz jej instytucji partnerskich. Realizacja programów wymiany studentów i uczelnianej kadry jest niewątpliwie jednym w ważniejszych czynników, który w istotny sposób wpływa na proces internacjonalizacji całej Politechniki Opolskiej. Doświadczenia i umiejętności, jakie społeczność akademicka zdobyła w ciągu minionych lat realizacji programu Erasmus, mają realne odzwierciedlenie w dzisiejszej ofercie edukacyjnej uczelni. Z powodzeniem wdrożono programy studiów w całości nauczane w języku angielskim, rekrutując studentów z najdalszych zakątków świata. Kadra akademicka prowadzi badania we współpracy z międzynarodowymi instytutami naukowymi, oraz publikuje artykuły w czasopismach zagranicznych o randze światowej. Przewiduje się, że kontynuacja realizacji programu Erasmus na uczelni zintensyfikuje prowadzone do tej pory działania i rozpoczęte procesy, pozwalając uczelni wejść w nowe obszary współpracy i rozwoju, odpowiadające zmianom zachodzącym we współczesnym świecie.

W ramach celów jakościowych projekt mobilnościowy przyczyni się do poprawy kompetencji pracowników i studentów wszystkich uczelni biorących w nim udział. Uzupełni planowe działania w zakresie zapewniania jakości kształcenia, uwzględniając opinie, wnioski i sugestie wynikające z nabytego przez pracowników doświadczenia. Pracownicy którzy wezmą udział w projekcie stanowić będą wartość doradczą i opiniotwórczą podczas wdrażania misji, wizji i celów strategicznych oraz realizowania efektów kształcenia stworzonych programów studiów. Udział w projektach mobilnościowych będzie miał znaczący wpływ na ocenę działalności naukowej pracowników PO. Pozwoli na wymianę doświadczeń, możliwość rozpoznania aktualnych trendów w obszarach specyficznych dla prowadzonych kierunków studiów oraz realizowanych badań naukowych. Połączenie potencjału naukowego i zaplecza gospodarczo-badawczego partnerów ułatwi prowadzenie badań, podnosząc w znacznym stopniu ich standard. Realizowana współpraca oparta będzie o zasadę transferu wiedzy, dzięki czemu przełoży się na poszerzenie kompetencji środowiska akademickiego. Uczelnia planuje także uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez realizację tzw. ‘blended mobilities’ oraz modyfikację programów studiów i wprowadzenie do 2027r. tzw. ‘okna mobilności’ na wybranych kierunkach (Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, Energetyka i inżynieria środowiska).

W ramach celów ilościowych szacuje się, że w latach 2021-27 zostanie zrealizowanych ponad 400 wyjazdów na studia i praktyki, a także 500 mobilności pracowników. PO planuje przyjąć ponad 700 studentów i gościć około 200 pracowników z zagranicznych uczelni partnerskich. Wskaźniki ilościowe osiągane będą z zachowaniem sprawiedliwego dostępu dla wszystkich uczestników, zwracając szczególną uwagę na osoby ze środowisk defaworyzowanych.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej