English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach 13-14 maja 2024 delegacja DWM uczestniczyła w I Kongresie Umiędzynarodowienia, który zorganizowany został przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej we współpracy z IROs FORUM oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W trakcie poszczególnych sesji poruszono wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem szkół wyższych, o których rozmawiali nie tylko pracownicy polskich i zagranicznych uczelni, ale także przedstawiciele ogólnokrajowych rad i instytucji oraz władze państwowe i osoby na co dzień pracujące ze studentami i naukowcami z zagranicy.

Tematy omówione podczas Kongresu odnosiły się m.in. do praktycznego podejścia do zagadnienia tworzenia strategii umiędzynarodowienia, opracowania międzynarodowych programów kształcenia, obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników, a także zaangażowania pracowników administracji uczelni w realizację związanych z tym zadań. W trakcie wydarzenia omówiono również trendy w obszarze mobilności oraz procesy związane z umiędzynarodowieniem szkół doktorskich. Uczestnicy kongresu zwrócili także uwagę na rolę partnerstw strategicznych w umiędzynarodowieniu uczelni.

W trakcie wydarzenia przedstawicielka naszego działu przedstawiła prezentację na temat Strategii Internacjonalizacji Politechniki Opolskiej do roku 2030.

 

 

 

 

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej